รายละเอียดโครงการสอบ สมัครสอบ คลิกที่นี่

    เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่ไม่ต่อเนื่องทำให้น้องนักเรียนขาดการฝึกฝนประสบการณ์ด้านการสอบแข่งขันทางวิชาการที่หลากหลายทางบริษัท เซ็นเตอร์วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญนี้  จึงได้เปิดทดสอบออนไลน์ขึ้นเพื่อให้นักเรียน ที่ไม่มีสถานที่สอบ และนักเรียน ที่ต้องการวัดความรู้ของตนเอง โดยมอบเหรียญรางวัล **เหรียญหนึ่งคนเก่ง**ให้กับน้องๆ ที่ได้ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไซต์ได้ทุกคนที่เข้าสอบ

วิชาที่เปิดสอบ มี 4 วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และ สังคมศึกษา
ระดับชั้น ป.1-ม.6 ในปีการศึกษา 2566


ค่าสมัครสอบ


วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.6 250  บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-ม.6 250  บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ม.6 250  บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)
วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้น ป.1-ม.6 250  บาท (ได้รับไฟล์ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลยปีล่าสุดสำหรับเป็นแนวฟรี)

ส่วนลดพิเศษสมัครสอบ
โปรโมชั่น
สมัครสอบ 2 รายวิชา ราคาเพียง 470 บาท (ลดจากปกติ 500 บาท)
สมัครสอบ 3 รายวิชา ราคาเพียง 700 บาท (ลดจากปกติ 750 บาท)
สมัครสอบ 4 รายวิชา ราคาเพียง 880 บาท (ลดจากปกติ 1000 บาท)

ระดับที่เปิดสอบ

วิชา คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ แบ่งการประเมินผล ออกเป็นวิชาละ  10  ระดับชั้น ดังนี้ 

1.   Pre -ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)                           2.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

3.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           4.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

5.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             6.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     

7.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                             8.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

9. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 10. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วิชา ภาษาไทย และ สังคมศึกษา แบ่งการประเมินผล ออกเป็นวิชาละ  9  ระดับชั้น ดังนี้

1.   Pre -ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)                           2.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                           4.   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

5.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                             6.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     

7.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                                             8.   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4

         9.ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.5-6)

  • คณิตศาสตร์เป็นข้อสอบปรนัย  50  ข้อ 100  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้
  • ภาษาอังกฤษเป็นข้อสอบปรนัย  80  ข้อ 80  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้
  • ภาษาไทยเป็นข้อสอบปรนัย  80  ข้อ 80  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้
  • สังคมศึกษาเป็นข้อสอบปรนัย  80  ข้อ 80  คะแนน จับเวลา 2 ชั่วโมง ทำแยกวันกับวิชาอื่นได้

เกณฑ์การให้รางวัล

ให้*เหรียญรางวัลหนึ่งคนเก่ง*

–เหรียญรางวัลเพิ่มเป็น 3 เกณฑ์ทำให้มีเหรียญรางวัล 3 ขั้นด้วยกัน คือ เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง 

   เหรียญรางวัล     เกณฑ์
   เหรียญทอง          ได้คะแนนระหว่าง 90%-100 %
   เหรียญเงิน            ได้คะแนน 80% ขึ้นไป
   เหรียญทองแดง    ได้คะแนน 70% ขึ้นไป  

–ผู้สอบจะได้เหรียญรางวัลที่สูงสุดรางวัลเดียว
– กรณีคนเดียวสอบวิชาเดียวกันหลายระดับ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้รางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
– ผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล ต้องแสดงบัตรประชาชน ตามชื่อ-นามสกุล และ เลขประจำตัวประชาชน ที่สมัครสอบ และแจ้งที่อยู่ปัจจุบัน เพื่อจัดส่งรางวัลไปให้ตามที่อยู่
  (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล กรณีพบว่านักเรียนทุจริตในการสอบหรือสอบต่ำกว่าระดับชั้นที่ศึกษาอยู่)

รับสมัครสอบสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครวันนี้ – 25 สิงหาคม 2566

วันที่สอบ

28 ส.ค. – 11 ก.ย. 66

วันประกาศผลสอบ

20 ก.ย. 66

ตัวอย่างเกียรติบัตร


ขั้นตอนการสมัครสอบ

1.  ลงทะเบียน คลิกที่นี่  กรอกชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน Email เบอร์มือถือ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ
2. สแกนโอนเงินค่าชุดทดสอบ
3. ระบบจะส่ง ข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย, LINK เข้าสอบ, รหัสผ่าน และกำหนดการให้ท่านทาง Email โดยทันทีหลังจากโอนเงิน
4. เมื่อถึงวันที่กำหนดท่านสามารถ เริ่มทดสอบได้ (โดยสอบเวลาใดก็ได้ ) 
5. เมื่อถึงประกาศผลสอบนักเรียน ดูคะแนน อันดับที่ได้ และ เฉลยได้ทันที

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น